Privaatsuspoliitika

KEMIT töötleb Teie isikuandmeid juhul kui Te kandideerite meile tööle või saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude.

Kuidas veebipõhises dokumendiregistris näidatakse inimese nime? Täisnime või initsiaalidega?

Meie dokumendiregistris ei näidata eraisikute nimesid, me märgime saatja umbisikuliselt, ilma nimedeta. Saatja täisnimi on nähtav asutusesiseses infosüsteemis.

Milliseid juurdepääsupiiranguid kasutatakse eraisikutega suhtluseks?

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Milliseid andmeid asutusse tööle kandideerijatelt kogutakse ja kaua neid säilitatakse?

Meile tööle kandideerimisel lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest;
eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info (st need ei ole avalikult kättesaadavad),  millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kuidas inimene saab tutvuda tema enda kohta käivate andmetega?

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Me väljastame andmeid ja dokumente teabenõude esitamisel. Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

a) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
b) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
c) raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
d) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.